DreamsInMotionPrivacyverklaring

DreamsInMotion

DreamsInMotion respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan DreamsInMotion verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving wordt behandeld. Wanneer u persoonsgegevens verstrekt, worden deze opgenomen in onze administratie.

De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd door ons te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

 

Verzamelen van uw persoonsgegevens

In de volgende gevallen is het DreamsInMotion toegestaan uw gegevens te verwerken en bewaren:

Als u DreamsInMotion toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

Als u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening;

Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op DreamsInMotion rust;

Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;

Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan DreamsInMotion is opgedragen;

Wij kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd bent in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen wij u benaderen voor een inschrijving conform onze voorwaarden en met inachtneming van deze privacyverklaring. Heeft u geen interesse dan zullen wij eerder genoemde gegevens verwijderen.

Verwerking van persoonsgegevens

DreamsInMotion kan u als werkzoekende, kandidaat,  werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van DreamsInMotion, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens correct en actueel zijn.

Werkzoekende of kandidaat:

NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;

Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;

Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;

Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;

Gegevens over beschikbaarheid en verlof;

Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;

Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto);

Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet;

 

(tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer

Indien u voor DreamsInMotion of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, verwerkt DreamsInMotion onderstaande gegevens:

NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer;

Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;

Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;

Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;

Gegevens over beschikbaarheid en verlof;

Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning;

Gegevens in het kader van pre-employment screening;

Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddeling, alsmede betreffende de beëindiging ervan;

Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;

Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto);

Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet;

Opdrachtgever/relatie

(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee DreamsInMotion een zakelijke relatie onderhoudt)

NAW-gegevens, contactgegevens, functies van contactpersonen en KvK-nummer;

DreamsInMotion kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin DreamsInMotion hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechtelijk vonnis.

 

Doeleinden verwerking

DreamsInMotion verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling,  en werving & selectie.

Uw persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen;

U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van DreamsInMotion;

Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast  werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks;

Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;

Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;

Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;

Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountscontrole;

Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;

Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;

Bewaren persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Daarin wordt het volgende onderscheid gemaakt:

Ingeschreven kandidaat

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten en dergelijke) mogen maximaal 4 weken bewaard worden. Aan u kan uitdrukkelijk toestemming worden gevraagd om de gegevens maximaal 1 jaar na de sollicitatie te bewaren;

Niet meer werkzame kandidaat

Mocht u via DreamsInMotion bemiddeld zijn geweest dan moeten wij uw persoonsgegevens in beginsel uiterlijk twee jaar na de dag waarop u nog werkzaam was, verwijderen. Bepaalde gegevens moeten langer worden bewaard als daarvoor sprake is van een wettelijke minimumbewaartermijn;

Beveiliging

DreamsInMotion spant zich in om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Werknemers van DreamsInMotion die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is DreamsInMotion met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Email

Alle gebruikte servers staan binnen de Europese Unie. De mailservers kunnen mails versleuteld ontvangen en verzenden. Mail wordt door de servers ontvangen en bewaard totdat het bij de ontvanger is afgeleverd. Daarna wordt de mail direct gewist. Van de verzonden/ontvangen mails worden alleen de IP-adressen van de verzender en ontvanger bewaard voor een periode van 1 jaar.

Website

Alle gebruikte servers staan binnen de Europese Unie. Alle data wordt in een database bewaard; wachtwoorden zijn gehashed volgens de standaard methode die door WordPress gebruikt wordt. De schijven van de webservers zijn versleuteld. Back-ups van de database (en daarmee dus ook de gehashte wachtwoorden) en WordPress bestanden worden bewaard op versleutelde harddisks en versleutelde back-up containers. Van gebruikers/bezoekers van de site worden IP adressen, useragent headers en de requests bewaard gedurende 1 jaar in logfiles op de webserver. De site maakt gebruik van HTTPS-versleuteling voor het verzenden van de gegevens. De beveiliging van de website voldoet aan de hedendaagse normen.

Datalek

Is er sprake van (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct aan ons te melden.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van DreamsInMotion voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten.

Inzagerecht

U kunt ons op elk gewenst moment  verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u via de hiervoor beschreven procedure verzoeken voor het aanvullen van uw gegevens of te verbeteren dan wel verwijderen. Wij streven ernaar binnen 14 werkdagen na ontvangst van uw verzoek te reageren.

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacyverklaring of de manier waarop DreamsInMotion uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken.

Wijzigingen

DreamsInMotion kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring  na te lezen op eventuele wijzigingen. Demeest actuele Privacyverklaring  is te allen tijde in te zien op de website van DreamsInMotion.

Deze versie is opgesteld in januari 2023

× Hoe kan ik je helpen?