DreamsInMotionAlgemene Voorwaarden DreamsInMotion Werving & Selectie

Art. 1: Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

 • DreamsInMotion Werving & Selectie: intermediair tussen opdrachtgever en kandidaat, gevestigd te Breda, hierna te noemen DreamsInMotion.
 • Opdrachtgever: de organisatie die door DreamsInMotion een kandidaat aangedragen krijgt. Tevens wordt onder opdrachtgever verstaan: de organisatie waarmee de partij aan wie de kandidaat in eerste instantie is voorgedragen in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd.
 • Opdracht: de overeenkomst tussen DreamsInMotion en de opdrachtgever waarbij DreamsInMotion zich jegens opdrachtgever inspant een kandidaat te werven en selecteren.
 • Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door DreamsInMotion wordt geworven en geselecteerd met de intentie een arbeidsovereenkomst aan te gaan met opdrachtgever.
 • Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat, alsmede alle werkzaamheden die de kandidaat als freelancer of zelfstandige ten behoeve van opdrachtgever verricht, en waarvan de aard van de werkzaamheden gelijk of vergelijkbaar zijn als die waarvoor de kandidaat bij de opdrachtgever op kennismakingsgesprek is geweest.

Art. 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door DreamsInMotion, gevestigd te Breda. Een verwijzing naar andere algemene voorwaarden wordt niet zonder schriftelijke erkenning daarvan gehonoreerd, en aldus prevaleren deze algemene voorwaarden.
 2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door DreamsInMotion schriftelijk zijn bevestigd.

Art. 3: Algemene bepalingen

DreamsInMotion zal zich, uiteraard met inachtneming van deze voorwaarden, volledig inspannen om opdrachtgevers en kandidaten naar beste vermogen van dienst te zijn.

DreamsInMotion stelt, voor opdrachtgever geheel vrijblijvend, kandidaten voor bij opdrachtgevers (organisaties), zonder daarbij opgave te (hoeven) doen van NAW-gegevens. Door het besluit van opdrachtgever om nader kennis te maken met de voorgestelde kandidaat, verklaart en erkent opdrachtgever dat kennismaking met de betreffende kandidaat en eventuele volgende kandidaten plaatsvindt met in achtneming van alle condities en voorwaarden zoals bij deze algemene voorwaarden zijn beschreven.

 1. De opdrachtgever wordt, met inachtneming van het voorgaande lid, in de gelegenheid gesteld kosteloos kennismakingsgesprekken te houden met de voorgedragen kandidaat. DreamsInMotion is pas gerechtigd een honorarium, overeenkomstig artikel 7 van deze algemene voorwaarden, in rekening te brengen wanneer opdrachtgever een arbeidsovereenkomst aangaat met een door DreamsInMotion aangedragen kandidaat, of kandidaat op elk andere manier gaat werken bij de opdrachtgever (bijvoorbeeld als ZZP er)
 2. In geval van een tot stand gekomen arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat, stelt opdrachtgever ten behoeve van de administratie van DreamsInMotion een kopie van de getekende arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat ter beschikking.

Art. 4: Informatieverstrekking en zorgvuldigheid

 1. De opdrachtgever is gehouden DreamsInMotion tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn.
 2. De opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door DreamsInMotion is voorgedragen en de met deze voordracht verstrekte informatie. Dit houdt tevens in dat opdrachtgever is gehouden aan DreamsInMotion binnen vijf werkdagen nadat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden daarvan verslag te doen, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Art. 5: Uitsluiting aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever is gehouden om voor het te werk stellen van de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. DreamsInMotion zal voorafgaande en tijdens de selectie zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat opdrachtgever niet van zijn onderzoek plicht. DreamsInMotion is derhalve niet aansprakelijk indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet of indien is uitgegaan van onjuiste of onvolledige informatie.
 2. DreamsInMotion is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die de opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na tewerkstelling van de kandidaat.
 3. Opdrachtgever vrijwaart DreamsInMotion tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van DreamsInMotion samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

Art. 6: Ontduiking van de overeenkomst van opdracht/verbod overname kandidaat

 1. Indien de opdrachtgever een door DreamsInMotion aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst en binnen 24 maanden na het kennismakingsgesprek de kandidaat alsnog bij de opdrachtgever te werk wordt gesteld, dan is betreffende opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van het honorarium overeenkomstig het gestelde in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

 

 

 1. Het is opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens van kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien opdrachtgever dit verbod overtreedt, dan is opdrachtgever overeenkomstig artikel 7 van deze voorwaarden gehouden tot betaling van het honorarium.
 2. Het is de opdrachtgever verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DreamsInMotion, gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden na beëindiging van de opdracht (ongeacht de reden van die beëindiging), kandidaten van DreamsInMotion dat aan hem is voorgesteld  een arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan wel op enige andere wijze direct of indirect werkzaam te zijn bij zijn onderneming of daaraan gelieerde bedrijven of daarin anderszins een belang te hebben, dan wel dat kandidaten te bewegen het samenwerkingsverband met DreamsInMotion te beëindigen. DreamsInMotion heeft het recht de opdrachtgever een boete van € 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) per overtreding op te leggen, vermeerderd met een boete van € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van DreamsInMotion volledige vergoeding van de door haar gelden schade te verlangen.
 3. Het is opdrachtgever wel toegestaan om personeel van DreamsInMotion in dienst te nemen voor zover hierover vooraf schriftelijke afspraken zijn gemaakt tussen DreamsInMotion en opdrachtgever. De hoogte van eventuele overname fee bij indiensttreding van kandidaten voorgesteld door DreamsInMotion, wordt in nader overleg tussen DreamsInMotion en opdrachtgever bepaald en dient schriftelijk te zijn vastgelegd.

Art. 7: Honorarium

 1. Het honorarium is door opdrachtgever verschuldigd zodra door opdrachtgever of een aan opdrachtgever verbonden onderneming een door DreamsInMotion voorgedragen kandidaat te werk wordt gesteld. Het honorarium is ook verschuldigd indien een kandidaat een andere functie bij opdrachtgever of een aan opdrachtgever verbonden onderneming aanvaardt of nog één of meer andere functies door een andere door DreamsInMotion voorgedragen kandidaat worden vervuld bij opdrachtgever of een aan opdrachtgever verbonden onderneming.
 2. Het honorarium zal berekend worden op basis van de ter hand gestelde tariefstelling. De hoogte van het honorarium zal te allen tijde op basis van een fulltime dienstverband inclusief overige emolumenten (zoals vakantiegeld) worden berekend.
 3. In geval uit een voorselectie meerdere kandidaten bij een opdrachtgever in dienst treden, is opdrachtgever gehouden per aangenomen kandidaat het volledig honorarium te voldoen.
 4. In overleg met opdrachtgever kan ervoor worden gekozen extra kosten te maken ten behoeve van de werving en selectie. Deze in overleg met opdrachtgever gemaakte extra kosten komen ongeacht het resultaat van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever.

Art. 8: Facturen

 1. Aan opdrachtgever wordt na ondertekening van de arbeidsovereenkomst met de kandidaat een factuur gestuurd. De facturen van DreamsInMotion dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 2. Bij niet tijdige volledige betaling van enig factuurbedrag is de opdrachtgever in verzuim. DreamsInMotion is in dit geval gerechtigd het openstaande factuurbedrag te verhogen met de wettelijke rente in de zin van de artikelen 6:119 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, te rekenen vanaf de vervaldag van de openstaande factuur. Een aanmaning tot het vorderen van de verschuldigde wettelijke rente is niet vereist.
 3. Blijft opdrachtgever in verzuim, ondanks een aanmaning met de aanzegging van verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten, dan worden de (deel)betalingen – ongeacht onder welke titel ontvangen – eerst in mindering gebracht op de rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de facturen zelf.
 4. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 150,00 euro.Art. 9: Slotbepalingen

DreamsInMotion behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra DreamsInMotion opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.

 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, aanbiedingen of handelingen van DreamsInMotion is het Nederlands Recht van toepassing, ongeacht of opdrachtgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van DreamsInMotion tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

 

 

× Hoe kan ik je helpen?